Szkolenia BHP dla pracodawcy

Według przepisów prawa każdy pracownik musi odbywać okresowe szkolenia BHP. Dotyczy to również jego pracodawcy lub osoby, która zarządza w firmie zasobami ludzkimi. Za brak dopełnienia tych obowiązków odpowiedzialność ponosi właściciel firmy czyli pracodawca. Jeżeli w rezultacie niedopilnowania szkoleń z zakresu BHP dojdzie do wypadku w miejscu pracy, odpowiedzialność za to spoczywa na pracodawcy. A następstwa, głównie prawno- finansowe mogą być dość spore.

Szkolenie BHP dla pracodawców

By zorganizować bezpieczne warunki pracy i dopilnować, by umiejętnie oceniać zagrożenia, które mogą tam wystąpić należy dysponować wiedzą w tym zakresie.Szkolenia bhp dla pracodawców są obowiązkowe. W momencie zatrudnienia pierwszego pracownika pracodawca powinien mieć odbyty kurs wstępny bhp, a po upływie pół roku kurs okresowy. Ten z kolei powinien być co 5 lat odnawiany.Wstępne szkolenie bhp dla pracodawców zawiera informacje na temat obowiązków i odpowiedzialności pracodawcy w stosunku do nowego pracownika i tego, w jaki sposób przeprowadzić jego instruktaż stanowiskowy.Okresowe szkolenie bhp dla pracodawcy tematycznie jest o wiele bardziej rozbudowane, bazuje głównie na aktualnych przepisach prawa pracy dotyczących obowiązków BHP i odpowiedzialności za ich naruszenie. Szkolenie to przeprowadzane jest z reguły przez specjalistów do spraw BHP i kończy się egzaminem.

Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Po odbyciu tego szkolenia pracodawca lub pracownik oddelegowany na to szkolenie może wykonywać instruktaże stanowiskowe, szkolenia okresowe pracowników i wiele innych zadań związanych ze służbą BHP.Powyższe obowiązki może wykonywać pracodawca, ale tylko w firmie, która zatrudnia do 20 pracowników. W dużym zakładzie zatrudnia się firmy zewnętrzne lub pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami i ukończonymi kursami zadań służby BHP.Okresowe szkolenia bhp dla pracodawców, którzy chcą pełnić funkcję służby BHP w swojej firmie, maja dość szeroką tematykę.Uczy między innymi identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych, prowadzenia kontroli i oceny stanu bhp w firmie, ograniczenia oddziaływania czynników szkodliwych dla zdrowia i ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.