Fuzje firm – jakie są ich rodzaje

Fuzje firm to nic innego jak ich połączenia. Właściciele przedsiębiorstw decydują się na nie, ponieważ niejednokrotnie takie rozwiązania są o wiele bardziej korzystne niż konkurowanie ze sobą. Jakie są rozdaje fuzji firm?

Podział fuzji przedsiębiorstw przez wzgląd na ich kondycję finansową

Jednym z najbardziej popularnych rodzajów fuzji jest tak zwana fuzja konsolidacyjna. Ma ona miejsce wówczas, gdy na połączenie decydują się przedsiębiorstwa o porównywalnej wielkości, wartości rynkowej oraz o podobnych dochodach. Połączenie takie zakłada przeniesie majątków obu firm na rzecz nowo powstałego wspólnego przedsiębiorstwa. W tym wypadku obydwie firmy niejako przestają istnieć w świetle prawa, natomiast powstaje zupełnie nowa.

Drugą możliwością jest połączenie się przedsiębiorstw na zasadzie fuzji inkorporacyjnej. Znajduje ona zastosowanie wtedy, gdy jedna z firm biorących udział w przekształceniu wykazuje niższe dochody oraz niższą wartość rynkową. Wówczas dochodzi do przeniesienia jej majątku na rzecz większej z firm, a jej właściciele otrzymują stosowną ilość udziałów w spółce (ich ilość jest uzależniona od wysokości wniesionego majątku).

Rodzaje fuzji uzależnione od charakteru działalności jej stron

Istnieje także podział fuzji firm przez wzgląd na charakter działalności gospodarczej, jaką wykonują poszczególne jej spory. Wyróżnia się jej trzy podstawowe rodzaje:

  • fuzja pozioma, czyli połączenie się firm o porównywalnej wielkości działających w tym samym sektorze rynkowym,
  • fuzja konglomeratowa, czyli połączenie firm funkcjonujących na różnych sektorach rynku,
  • fuzja pionowa, czyli połączenie przedsiębiorstw, które zajmują się tym samym rodzajem usług lub produktów, ale na odmiennych etapach jego powstawania.

Dodatkowo ostatni z wymienionych rodzajów dzieli się na fuzję pionową w dół, czyli połączenie z dostawcą i fuzję pionową w górę, czyli połączenie z odbiorcą produktu i/lub usługi.

Fuzje firm – korzyści

Podstawową korzyścią płynącą z fuzji firm jest tak zwana synergia kosztów wynikająca między innymi z możliwości likwidacji poszczególnych działów przedsiębiorstwa – na przykład działu kadr, które dotychczas każda z firm musiała prowadzić we własnym zakresie.

Ponadto fuzja daje możliwość zwiększenia rynku zbytu, wymianę zasobów oraz wzrost wartości przedsiębiorstwa. Co więcej, po przeprowadzeniu fuzji istnieje także możliwość dokonania stosownych odpisów podatkowych.

Artykuł powstał we współpracy z GLC