Świadczenie pomocy prawnej przez adwokata

Adwokat to zawód zaufania publicznego, a osoba go wykonująca cechuje się dużą wiedzą prawną i doświadczeniem zawodowym zdobywanym w trakcie studiów i aplikacji. Adwokat jest związany tajemnicą zawodową, a to oznacza, że wszelkie informacje, które uzyska podczas świadczenia pomocy prawnej, zobowiązany jest zachować w tajemnicy.

Adwokat Katowice – świadczenie pomocy prawnej

Adwokat Katowice świadczy pomoc prawną na etapie przedsądowym. Wówczas przygotowuje pisma takie jak wezwanie do zapłaty, czy zawezwanie do próby ugodowej. Wykonanie tych czynności poprzedza rozmową z klientem, podczas której dowiaduje się z jakim problemem przychodzi klient oraz ustala z nim dalszy plan działania.

Adwokat Katowice świadczy pomoc prawną również na etapie sądowym, czyli przed sądem I i II instancji. Wówczas pomaga sporządzić pisma procesowe takie jak pozew, odpowiedź na pozew, apelację odpowiedź na apelację. Reprezentuje także klienta przed sądem zadając odpowiednie pytania świadkom, biegłym, drugiej stronie, tak aby obronić swoje stanowisko przedstawione w piśmie procesowym.

Rola adwokata Katowice w sprawach karnych

W postępowaniu przygotowawczym adwokat Katowice bierze udział w czynnościach procesowych, takich jak: przesłuchania podejrzanego, świadków, biegłego, uczestniczy podczas przeprowadzania eksperymentów procesowych. Tutaj rola adwokata Katowice jest kluczowa, gdyż na tym etapie gromadzone są dowody, które później zadecydują o skazaniu lub uniewinnieniu podejrzanego. Więc dobrze jest mieć przy sobie osobę, która na bieżąco wyjaśni wszelkie wątpliwości prawne oraz wskaże, jakie skutki mogą powodować składane oświadczenia.

Z kolei w postępowaniu sądowym adwokat Katowice bierze udział na przykład jako obrońca oskarżonego. Realizując przygotowaną linię obrony i reprezentuje klienta przed sądem. Ponadto przygotowuje środki odwoławcze: apelację, odpowiedź na apelację, zażalenie, kasację.

Rola adwokata Katowice w pozostałych sprawach

Adwokat Katowice świadczy pomoc prawną z różnych dziedzin prawa. Dlatego oprócz prawa karnego adwokat Katowice oferuje pomoc prawną w sprawach cywilnych, rodzinnych, w tym prowadzi sprawy o alimenty, czy o rozwód.

Oprócz tego, że sporządza pisma procesowe i reprezentuje klienta przed sądem, to również ocenia czy są szanse na orzeczenie przez sąd rozwodu oraz na zasądzenie alimentów w określonej wysokości. Czyli bada, czy zostały spełnione przesłanki o których mowa w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zaistnienie tych przesłanek jest niezbędne do tego aby sąd mógł orzec rozwód lub zasądzić alimenty. Oczywiście czyni to na podstawie rozmowy z klientem i w tym celu zadaje mu odpowiednie pytania, aby ustalić te kwestie.