Czym jest upadłość konsumencka?

Rośnie ilość osób szukających informacji na temat upadłości konsumenckiej. Zmiana prawa sprawiła, że obecnie wniosek o upadłość konsumencką jest przychylniej rozpatrywany przez sędziów. Decyduje o tym fakt, że nie jest już konieczne udowodnienie przez konsumenta, iż nie przyczynił się on do pogorszenia swojej sytuacji finansowej.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka dotyczy tylko osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Można ją inaczej określić jako ogłoszenie bankructwa osoby fizycznej. Jej celem jest oddłużenie danej osoby oraz choćby częściowe zaspokojenie wierzycieli, wobec których zobowiązanie zostało zaciągnięte. Jeżeli dany konsument jest niewypłacalny może złożyć Wniosek o upadłość konsumencką we właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania Sądzie Gospodarczym. Tego typu sprawami zajmują się wydziały upadłościowe.

Czym jest niewypłacalność?

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć każdy konsument w dowolnej chwili, jednak co oczywiste, by wniosek został przez sąd przyjęty dłużnik musi wykazać, że rzeczywiście jest niewypłacalny. O niewypłacalności mówi się wtedy, gdy dłużnik utracił możliwość regularnej spłaty zaciągniętych pożyczek. W prawie mówi się o okresie 3 miesięcy ciągłego braku regulowania należności, który pozwala to na domniemanie, iż dłużnik rzeczywiście utracił zdolność spłaty posiadanych wierzytelności.

Jak długo trwa postępowanie w sprawie o upadłość konsumencką?

Najnowsze wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości sugerują, że postępowania upadłościowe nie powinny ciągnąć się dłużej niż 8 miesięcy. Celem znowelizowanych przepisów jest danie szansy na ponowny start osobom zadłużonym. Brak wsparcia dłużników powoduje prawdziwe dramaty z powodu których cierpią całe rodziny, a wierzyciele i tak nie maja szans na odzyskanie wszystkich swoich środków.

Syndyk w postępowaniach o upadłość konsumencką

Postępowanie prowadzi syndyk. Jego zadaniem jest przygotowanie planu spłaty wierzycieli. Posiadany majątek posłuży do zaspokojenia ich potrzeb, dlatego syndyk ma prawo do zbierania wszelkich informacjo o sytuacji życiowej i materialnej konsumenta ogłaszającego upadłość. Koniecznie należy przy tym pamiętać, że złożenie wniosku o upadłość konsumencką jest przywilejem dłużnika. Dlatego wierzyciel nie może złożyć takiego wniosku. Nie jest też istotna ilość wierzycieli, nawet posiadając tylko jednego wierzyciela można już złożyć wniosek w Sądzie Gospodarczym.