doradca restrukturyzacyjny

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego

Restrukturyzacje firm to niezaprzeczalny fakt, który został uprawomocniony tzw. prawem restrukturyzacyjnym. Na jego mocy powstał także nowy zawód licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Na czym polega ta funkcja i kto może zostać takim doradcą?

Syndyk czy doradca?

Ustawodawca utworzył zawód doradcy restrukturyzacyjnego na bazie dotychczasowego zawodu syndyka licencjonowanego. Dlatego też od 1 stycznia 2016 roku posiadanie licencji syndyka uprawnia do prowadzenia działalności doradcy restrukturyzacyjnego.

W Polsce taką licencję posiada ponad 1 000 osób. O licencję doradcy restrukturyzacyjnego ubiegają się nie tylko prawnicy, ale i ekonomiści i menedżerowie, którzy zajmują się zawodowo doradztwem restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Jest to zawód komercyjny, ale z licencją państwową.

Kto może zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Przede wszystkim o licencję doradcy restrukturyzacyjnego może się ubiegać osoba fizyczna. Ale kandydat musi spełniać następujące wymogi. Przede wszystkim jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Aby prowadzić w Polsce restrukturyzacje firm, kandydat musi znać język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy. Osoba musi mieć ukończone wyższe studia, tytuł magistra lub równorzędny. Poza tym w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią. Kandydat musi posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, nieposzlakowaną opinię. Taka osoba nie może mieć wyroku za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ani nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. I co ważne – nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po spełnieniu tych warunków należy przystąpić i zdać z pozytywnym wynikiem egzamin państwowy przed specjalną Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin jest pisemny. Swoim zakresem obejmuje zagadnienia: prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania. Po zdanym egzaminie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny musi pamiętać o ustawowym obowiązku ustawicznego kształcenia.

Licencja

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego przyznaje Minister Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości może też odmówić jej przyznania. Może cofnąć licencję lub spowodować zawieszenie praw.
Licencję przyznaje się na czas nieoznaczony. Poza tym Minister Sprawiedliwości udostępnia publicznie listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC